Legfrissebb

Újdonságok & Hírek

Alapvető Irodalmak N.A. hun

    A függők által, függők számára és függőkről írt könyv, amely az Anonim Narkotikumok spirituális alapelveit tartalmazza, amelyeket függők százezrei használtak a felépülés során. Az alkoholizmushoz hasonlóan a kábítószer-függőségre sincs "gyógymód", de a felépülés lehetséges az Anonim Alkoholisták Tizenkét Lépéséből és Tizenkét Hagyományából adaptált program segítségével. Az Anonim Narkotikusok teljes tankönyvnek szánva minden felépülni vágyó függő számára leírja az NA-programot és annak működését. Tartalmazza az NA Tizenkét Lépését és Tizenkét Hagyományát, valamint számos...

Irodalmak & Videó Tartalmak

Alapvető Irodalmak A.A. eng

      Tartalom:   Útmutató a visszaesés megelőzéséhez Terence T. Gorski (Szerző), Merlene...

Al Anon Irodalmak

        Tartalom:   Minden Al-Anon tagot arra bátorítunk, hogy aktívan használja és...

Alapvető Irodalmak A.A. eng

        Tartalom:   Az A.A. közös tapasztalatait használja fel 34 olyan kérdés...

Alapvető Irodalmak A.A. eng

        Tartalom:   Az újonnan összeállított 12 lépéses imakönyv olyan adaptált és...

Alapvető Irodalmak A.A. hun

     Bill így látja több száz idézetet tartalmaz irodalmunkból, melyek az A.A. életstílusának...

Alapvető Irodalmak N.A. eng

      Tartalom:   Az NA It Works How and Why az Anonim Narkósok által használt felépülési...

Alapvető Irodalmak A.A. eng

       Tartalom:   Mint sok alkoholista és függő, John R. is kapott egy Nagy Könyvet,...

Alapvető Irodalmak A.A. eng

       Tartalom:   Az A.A. tagok által az A.A. tagoknak írt elmélkedések könyve Az...

.

 

Anonim Alkoholisták Nagykönyv

  

Az alkoholizmusból felépült sok ezer férfi és nő története

MÁSODIK, ÁTDOLGOZOTT MAGYAR NYELVŰ KIADÁS

Ay Anonim Alkoholisták Nagykönyv, amelyet kezében tart, először 1939-ben jelent meg. Az A.A.*-nak akkor kb. 100 tagja volt. A könyvet azóta 27 nyelvre fordították le. 1994-ben, ennek a kiadásnak az évében a Névtelen Alkoholistáknak világszerte — óvatos becslés szerint — több mint 2 000 000 tagja van, 90 000 csoporttal 141 országban.
Ez a fordítás tartalmazza az A.A.-program alapelveit. Ennek a programnak az üzenete, mely az alkoholizmusból való fölépülést szolgálja, több mint öt évtizeden át változat-lan maradt. Bár egyes utalások és kifejezések, melyeket tartalmaz, az ötven év előtti Egyesült Államok történeti és tár-sadalmi körülményeit tükrözik, az A.A.-program lényegét nagyon is le lehet fordítani. Alapelvei, függetlenül attól, hogy milyen nyelven fejezzük ki, sikeresen alkalmazhatók minden korban és minden országban az egész világon. Nyel-vi különbségek, valamint szociális és foglalkozás szerinti megkülönböztetések, társadalmi osztályok, nemek, fajok közötti különbségek, melyek időnkint áthidalhatatlan akadályokat gördítenek más emberi tevékenységek elé, nem aka-dályozzák az A.A.-üzenet hatásos továbbítását. Ez az üzenet a közösen megélt szenvedés tapasztalatára épül, és gyökere egy olyan szeretetközöség, mely felülemelkedik a származás és más körülmények kiszámíthatatlanságán.

 

Anonim Alkoholisták Nagykönyv

 

Ez a könyv az Alcoholics Anonymous (Anonim Alkoholisták) című mű harmadik kiadása. Az első kiadás 1939 áprilisában jelent meg, és a rákövetkező tizenhat esztendőben több mint 300 000 példány került forgalomba. Az 1955-ben megjelent második kiadás több mint 1 150 000 példányban látott napvilágot. Minthogy ez a könyv Közösségünk alapvető „tankönyve”, és igen sok embert segített az alkoholtól megszabadulni, érthető, hogy érzékenyek vagyunk minden radikális változtatással szemben. Ezért a kötet első részét, amely az A.A. felépülési programját írja le, érintetlenül hagytuk mind a második, mind pedig a harmadik kiadás számára végzett revízió során. Anonim Alkoholisták Nagykönyv Orvosi vélemény című részt eredeti formájában közöljük, úgy, ahogy néhai dr. William D. Silkworth, Közösségünk nagy orvos jótevője megírta.

 

Anonim Alkoholisták Nagykönyv

 

 

Gondolkozz egyszerűen - Napi Meditációk

 

Gondolkozz egyszerűen - Napi Meditációk a Tizenkét Lépésről:

 

A mindennapi elmélkedések a testi-lelki felépülés legfontosabb alapelveinek egyszerű szépségét világítják meg, ideális támaszt nyújtva a megújulást keresőnek, legyen akár kezdő, akár újrakezdő.
Amellett, hogy egész évre szóló elmélkedni valót és imádságot kínál számunkra, a Gondolkozz egyszerűen a felépülés bölcsességét háromszázhatvanöt egyszerű napi emlékeztető segítségével szövi bele mindennapi életünk szövetébe.
A Hazelden Meditation sorozat más nagysikerű köteteihez hasonlóan a Gondolkozz egyszerűen is milliók számára nyújt megbízható napi támaszt, bölcs iránymutatást és lélekerősítést.

 

Think Simply - Daily Twelve Step Meditations:

 

Daily Meditations illuminate the simple beauty of the most important principles of physical and spiritual recovery, providing an ideal support for the seeker of renewal, whether a beginner or a newcomer.
In addition to offering us a year-round of reflection and prayer, Think Simply weaves the wisdom of recovery into the fabric of our daily lives through three hundred and sixty-five simple daily reminders.
Like the other bestselling volumes in the Hazelden Meditation series, Think Simply provides millions of people with reliable daily support, wise guidance and soul-strengthening.

    

 

Eljutottunk a Hitre - Anonim Alkoholisták

  

Öt évi komoly munka van e könyv mögött, miután egy A.A.-tag rámutatott szükségességére. A Névtelen Alkoholisták programja, mint „spirituális” program, sok újonc számára talány, mert sokan „vallásosat” értenek „spirituális” alatt.

De ahogy társalapítónk, Dr. Bob írta, „Minket nem köt semmi hittétel.... Szervezetünkön belül sok vélemény megfér.” Az „Eljutottunk a hitre...”1 című könyv különféle meggyőződések gazdag tárházából merít, melyet a „saját meggyőződésünk szerinti Isten...” kifejezés fejez ki. Az anyag túlnyomó része e könyv részére íródott az Általános Szolgálati Iroda felhívására. A történetek vagy rövid beszámolók származási helye mutatja, milyen széleskörű volt a téma iránti érdeklődés. Testvériségünk mindenkinek hálás, aki vette a fáradságot, hogy lelki „utazását” írásba foglalja, akár helyet kapott e könyvben, akár nem. Ilyen széleskörű válasz nélkül nem tudtunk volna reprezentatív szemelvényeket nyújtani. Eredetileg társalapítónk, Bill W. tervezte az előszó megírását. Ezt tekintetbe véve, minden témakör elején Bill szavait idézzük „As Bill Sees It” című könyvéből.

 

Eljutottunk a Hitre

 

Az A.A. egy spirituális program és életmód. Már az Első Lépés4 kezdete - „Beismertük, hogy tehetetlenek vagyunk az alkohollal szemben” - tulajdonképpen
lelki élmény. Az A.A.-tagnak nemcsak fizikai erejére kell támaszkodnia.


Minden emberi erőre szüksége van, hogy meghallja az üzenetet, gondolkozzék rajta, megvizsgálja, felismerje, beismerje és elfogadja múltját. Mindez szellemi tevékenység, ami lelki funkció. Igaz, vak hittel kezdtem, de a program igaz voltát bizonyítja az, hogy beválik. Hittem azoknak, akik azt állították, hogy alkoholizmusban szenvednek, de az A.A. segítségével ma élvezik a józanságot. Az igazság előttem volt, hogy lássam. De hamarosan saját tapasztalatból is megismertem ezt az igazságot. Nemcsak megszabadultam

 

Five years of hard work have gone into this book, after an A.A. member pointed out its need. The Alcoholics Anonymous program as a "spiritual" program is a mystery to many newcomers because many people understand "religious" to mean "spiritual".

But as our co-founder Dr. Bob wrote, "We are not bound by any creed.... We can accommodate many opinions within our organization." The book "We came to faith... "1 draws from a rich repository of different beliefs, expressed by the phrase "God of our own conviction...". The majority of the material for this book was written at the invitation of the General Service Bureau. The provenance of the stories or short accounts shows the wide interest in the subject. Our fraternity is grateful to all who have taken the trouble to put their spiritual "journey" into writing, whether or not it has found a place in this book. Without such a broad response, we would not have been able to provide representative excerpts. Originally, our co-founder Bill W. planned to write the foreword. With this in mind, we quote Bill's words from his book "As Bill Sees It" at the beginning of each topic.

 


Came to Believe

 


A.A. is a spiritual program and lifestyle. From the very beginning of Step One4 - "We have admitted our powerlessness over alcohol" - we are in fact
a spiritual experience. The A.A. member must rely on more than just his or her physical strength.


It takes all human strength to hear the message, reflect on it, examine it, recognize it, acknowledge it and accept its past. All this is a spiritual activity, which is a spiritual function. True, I started with blind faith, but the truth of the programme is that it is working. I believed those who claimed to be suffering from alcoholism, but with the help of A.A. they are enjoying sobriety today. The truth was in front of me to see. But I soon learned that truth from my own experience. Not only was I free

 

  

Bill így látja pdf

 

Bill így látja több száz idézetet tartalmaz irodalmunkból, melyek az A.A. életstílusának szinte minden vonatkozását érintik. Úgy érezzük, hogy ez az anyag segítheti az egyént elmélkedésében, a csoportokat pedig eszmecseréjükben, és irodalmunk kiterjedtebb tanulmányozásához vezethet.
Az elmúlt huszonöt év folyamán abban a kiváltságban részesültem, hogy megírhattam a következő A.A.-könyveket: az összekötő és bevezető szöveget a Névtelen Alkoholistákhoz, a Tizenkét Lépést és Tizenkét Hagyomány, Az A.A. felnőtt korba lép és a A Világszolgálat tizenkét elve c. kiadványokat és a Harmadik Hagyaték kézikönyve c. könyv utolsó részét. Sok szemelvényt havi folyóiratunk, az A.A. Grapevine számára írtam, és mindig is kiterjedt levelezést folytattam.

Ezek a kiadványok a jelen kötet fő forrásai. Minthogy az idézetek nem az eredeti kontextusban szerepelnek, a jobb érthetőség kedvéért szükséges volt időnként egyiket-másikat átírni.
Természetesen az itt összegyűjtött idézetek személyes véleményemet fejezik ki az A.A.-életstílusról. Ezért szükségképpen korlátozottak és nem tökéletesek. Ennek ellenére, remény van arra, hogy a jelen kiadvány igazi igényt szolgál.

Gyakran mondják az A.A.-ról, hogy tagjait csak az alkoholizmus érdekli. Ez nem igaz. Abba kell hagynunk az ivást, hogy életben maradjunk. De mindenki, akinek közvetlen kapcsolata van az alkoholista személyiséggel, tudja, hogy mélyreható személyiségváltozás nélkül egy részeg sem hagyja abba az ivást véglegesen.

Visszatekintve belátjuk, hogy mióta Isten kezébe ajánlottuk magunkat, jobban mennek a dolgok, mintha mi magunk terveztük volna.

Depresszióm elviselhetetlenné vált, és végül úgy látszott, hogy a szakadék fenekén vagyok. Akkor csak egy percre, kevély makacsságom utolsó nyoma eltűnt.

Azon fogtam magam, hogy felkiáltottam:


„Ha van Isten, mutassa meg magát! Kész vagyok bármit tenni, bármit!”.


Hirtelen vakító fény töltötte el a szobát. Belsőleg úgy éreztem, hogy hegytetőn vagyok, és nem szél, de a lélek sugallatát éreztem. Aztán ráébredtem, hogy szabad vagyok. Elragadtatásom lassan elmúlt. Feküdtem az ágyon, de egy ideig egy más világban voltam: a tudat új világában. Egy csodálatos Jelenlétet éreztem önmagamban és körülöttem, és ezt gondoltam: „Hát ez a papok Istene!”.


Őszinte barátsággal,
1967. áprilisában
Bill W.

Bill így látja

 

 

Napi Elmélkedések gondolatok

   

A Napi Elmélkedések az elmélkedések könyve, melyet A.A. tagok írtak A.A. tagoknak
Minden napra az aktuális gondolat nyílik meg, idézettel, és egy-egy gondolattal.
A napi meditáció összhangban van havi szinten a 12 lépéssel és a 12 hagyománnyal. (Tehát pl. májusban az 5. lépés és az 5, hagyomány a vezérfonal)

 

(Ez a könyv nem létezne ha anno Molnár Vilmos "Napi Elmélkedések" alkalmazását nem készítette volna el nekünk áldozatos munkával évekkel ezelőtt. Az ő tartalmát használtuk fel a weboldalon és az alkalmazásban is. Nagy köszönet neki ezért!)

 

Az epub verzió zavartalan használatához a vertikális módot válaszd!

 

Új EPUB verzió: (All credits to Mr.Satoru Matsushima for his great support ありがとう!)

 

 

Új HTML verzió:

 

 

Régi PDF verzió:

 

 

 

 

csakamainap.info

Iratkozz fel a hírlevelünkre új tartalmakért és frissült információkért

Kategóriák

VideóTár

Könyvtár

Intézmények