Legfrissebb

 

Eljutottunk a Hitre - Anonim Alkoholisták

  

Öt évi komoly munka van e könyv mögött, miután egy A.A.-tag rámutatott szükségességére. A Névtelen Alkoholisták programja, mint „spirituális” program, sok újonc számára talány, mert sokan „vallásosat” értenek „spirituális” alatt.

De ahogy társalapítónk, Dr. Bob írta, „Minket nem köt semmi hittétel.... Szervezetünkön belül sok vélemény megfér.” Az „Eljutottunk a hitre...”1 című könyv különféle meggyőződések gazdag tárházából merít, melyet a „saját meggyőződésünk szerinti Isten...” kifejezés fejez ki. Az anyag túlnyomó része e könyv részére íródott az Általános Szolgálati Iroda felhívására. A történetek vagy rövid beszámolók származási helye mutatja, milyen széleskörű volt a téma iránti érdeklődés. Testvériségünk mindenkinek hálás, aki vette a fáradságot, hogy lelki „utazását” írásba foglalja, akár helyet kapott e könyvben, akár nem. Ilyen széleskörű válasz nélkül nem tudtunk volna reprezentatív szemelvényeket nyújtani. Eredetileg társalapítónk, Bill W. tervezte az előszó megírását. Ezt tekintetbe véve, minden témakör elején Bill szavait idézzük „As Bill Sees It” című könyvéből.

 

Eljutottunk a Hitre

 

Az A.A. egy spirituális program és életmód. Már az Első Lépés4 kezdete - „Beismertük, hogy tehetetlenek vagyunk az alkohollal szemben” - tulajdonképpen
lelki élmény. Az A.A.-tagnak nemcsak fizikai erejére kell támaszkodnia.


Minden emberi erőre szüksége van, hogy meghallja az üzenetet, gondolkozzék rajta, megvizsgálja, felismerje, beismerje és elfogadja múltját. Mindez szellemi tevékenység, ami lelki funkció. Igaz, vak hittel kezdtem, de a program igaz voltát bizonyítja az, hogy beválik. Hittem azoknak, akik azt állították, hogy alkoholizmusban szenvednek, de az A.A. segítségével ma élvezik a józanságot. Az igazság előttem volt, hogy lássam. De hamarosan saját tapasztalatból is megismertem ezt az igazságot. Nemcsak megszabadultam

 

Five years of hard work have gone into this book, after an A.A. member pointed out its need. The Alcoholics Anonymous program as a "spiritual" program is a mystery to many newcomers because many people understand "religious" to mean "spiritual".

But as our co-founder Dr. Bob wrote, "We are not bound by any creed.... We can accommodate many opinions within our organization." The book "We came to faith... "1 draws from a rich repository of different beliefs, expressed by the phrase "God of our own conviction...". The majority of the material for this book was written at the invitation of the General Service Bureau. The provenance of the stories or short accounts shows the wide interest in the subject. Our fraternity is grateful to all who have taken the trouble to put their spiritual "journey" into writing, whether or not it has found a place in this book. Without such a broad response, we would not have been able to provide representative excerpts. Originally, our co-founder Bill W. planned to write the foreword. With this in mind, we quote Bill's words from his book "As Bill Sees It" at the beginning of each topic.

 


Came to Believe

 


A.A. is a spiritual program and lifestyle. From the very beginning of Step One4 - "We have admitted our powerlessness over alcohol" - we are in fact
a spiritual experience. The A.A. member must rely on more than just his or her physical strength.


It takes all human strength to hear the message, reflect on it, examine it, recognize it, acknowledge it and accept its past. All this is a spiritual activity, which is a spiritual function. True, I started with blind faith, but the truth of the programme is that it is working. I believed those who claimed to be suffering from alcoholism, but with the help of A.A. they are enjoying sobriety today. The truth was in front of me to see. But I soon learned that truth from my own experience. Not only was I free

 

 

Anonim Alkoholisták 12 Lépés 12 Hagyomány

 

12 Lépés:

 

1. Közös boldogulásunk álljon az első helyen, személyes felépülésünk az A.A. egységétől függ.

2. Csoportügyekben egyetlen abszolút tekintély létezik – egy szerető Isten –, aki csoporttudatunkban megnyilvánulhat. Vezetőink csupán bizalmunkat élvező szolgálattevők, nem pedig irányítók.

3. Az A.A.-tagság egyetlen feltétele az ivással való felhagyás vágya.

4. Legyen minden csoport független, kivéve azokat az ügyeket, amelyek más csoportokat, vagy az A.A. egészét érintik.

5. Minden csoport egyetlen, elsődleges célja az, hogy eljuttassa üzenetét a még szenvedő alkoholistához.

6. Egy A.A.-csoport soha ne adja pénzét, nevét vagy támogatását semmilyen kapcsolódó intézménynek vagy külső vállalkozásnak, nehogy a pénzzel, tulajdonnal és presztízzsel kapcsolatos problémák eltérítsék elsődleges céljától.

7. Minden A.A.-csoport legyen teljesen önfenntartó, hárítsa el a külső hozzájárulásokat.

8. Az Anonim Alkoholisták Közössége maradjon mindig nemhivatásos, bár szolgálati központjaink alkalmazhatnak hivatásos szakembereket.

9. Felsoroltuk mindazokat, akiknek valaha kárára voltunk, és készen álltunk arra, hogy mindnyájuknak jóvátételt nyújtsunk.

10. Folytattuk az önvizsgálatot, és haladéktalanul beismertük, ha hibásnak találtuk magunkat.

11. Igyekeztünk ima és meditáció útján elmélyíteni tudatos kapcsolatunkat – a saját felfogásunk szerinti – Istennel, csupán azt kérve, hogy velünk kapcsolatos akaratát megtudhassuk, és erőt, hogy azt kivitelezhessük.

12. Miután e lépések eredményeként spirituális ébredést éltünk át, megpróbáltuk ezt az üzenetet továbbadni másoknak, és ezeket az alapelveket életünk minden megnyilvánulásában gyakorolni.

 

12 Hagyomány:

 

1. Közös boldogulásunk álljon az első helyen, személyes felépülésünk az A.A. egységétől függ.
2. Csoportügyekben egyetlen abszolút tekintély létezik – egy szerető Isten –, aki csoporttudatunkban megnyilvánulhat. Vezetőink csupán bizalmunkat élvező szolgálattevők, nem pedig irányítók.
3. Az A.A.-tagság egyetlen feltétele az ivással való felhagyás vágya.
4. Legyen minden csoport független, kivéve azokat az ügyeket, amelyek más csoportokat, vagy az A.A. egészét érintik.
5. Minden csoport egyetlen, elsődleges célja az, hogy eljuttassa üzenetét a még szenvedő alkoholistához.
6. Egy A.A.-csoport soha ne adja pénzét, nevét vagy támogatását semmilyen kapcsolódó intézménynek vagy külső 8. vállalkozásnak, nehogy a pénzzel, tulajdonnal és presztízzsel kapcsolatos problémák eltérítsék elsődleges céljától.
7. Minden A.A.-csoport legyen teljesen önfenntartó, hárítsa el a külső hozzájárulásokat.
8. Az Anonim Alkoholisták Közössége maradjon mindig nemhivatásos, bár szolgálati központjaink alkalmazhatnak hivatásos szakembereket.
9. Az A.A. maga soha ne szerveződjék, de alakíthatunk szolgálati testületeket vagy bizottságokat, amelyek közvetlen felelősséggel tartoznak azoknak, akiket szolgálnak.
10. Az Anonim Alkoholisták Közösségének nincs véleménye külső ügyekről, ezért az A.A. név soha ne legyen bevonható nyilvános vitába.
11. A nyilvánossághoz való viszonyunk alapja elsősorban a vonzerő, nem a reklám. Személyes névtelenségünket mindig meg kell őriznünk a sajtóban, a rádióban és a filmekben.
12. Hagyományaink spirituális alapja, a névtelenség mindig emlékeztet bennünket arra, hogy az elvek előbbre valók az egyes személyeknél.

  

1234

Anonim Alkoholisták Nagykönyv

  

Az alkoholizmusból felépült sok ezer férfi és nő története

MÁSODIK, ÁTDOLGOZOTT MAGYAR NYELVŰ KIADÁS

Ay Anonim Alkoholisták Nagykönyv, amelyet kezében tart, először 1939-ben jelent meg. Az A.A.*-nak akkor kb. 100 tagja volt. A könyvet azóta 27 nyelvre fordították le. 1994-ben, ennek a kiadásnak az évében a Névtelen Alkoholistáknak világszerte — óvatos becslés szerint — több mint 2 000 000 tagja van, 90 000 csoporttal 141 országban.
Ez a fordítás tartalmazza az A.A.-program alapelveit. Ennek a programnak az üzenete, mely az alkoholizmusból való fölépülést szolgálja, több mint öt évtizeden át változat-lan maradt. Bár egyes utalások és kifejezések, melyeket tartalmaz, az ötven év előtti Egyesült Államok történeti és tár-sadalmi körülményeit tükrözik, az A.A.-program lényegét nagyon is le lehet fordítani. Alapelvei, függetlenül attól, hogy milyen nyelven fejezzük ki, sikeresen alkalmazhatók minden korban és minden országban az egész világon. Nyel-vi különbségek, valamint szociális és foglalkozás szerinti megkülönböztetések, társadalmi osztályok, nemek, fajok közötti különbségek, melyek időnkint áthidalhatatlan akadályokat gördítenek más emberi tevékenységek elé, nem aka-dályozzák az A.A.-üzenet hatásos továbbítását. Ez az üzenet a közösen megélt szenvedés tapasztalatára épül, és gyökere egy olyan szeretetközöség, mely felülemelkedik a származás és más körülmények kiszámíthatatlanságán.

 

Anonim Alkoholisták Nagykönyv

 

Ez a könyv az Alcoholics Anonymous (Anonim Alkoholisták) című mű harmadik kiadása. Az első kiadás 1939 áprilisában jelent meg, és a rákövetkező tizenhat esztendőben több mint 300 000 példány került forgalomba. Az 1955-ben megjelent második kiadás több mint 1 150 000 példányban látott napvilágot. Minthogy ez a könyv Közösségünk alapvető „tankönyve”, és igen sok embert segített az alkoholtól megszabadulni, érthető, hogy érzékenyek vagyunk minden radikális változtatással szemben. Ezért a kötet első részét, amely az A.A. felépülési programját írja le, érintetlenül hagytuk mind a második, mind pedig a harmadik kiadás számára végzett revízió során. Anonim Alkoholisták Nagykönyv Orvosi vélemény című részt eredeti formájában közöljük, úgy, ahogy néhai dr. William D. Silkworth, Közösségünk nagy orvos jótevője megírta.

 

Anonim Alkoholisták Nagykönyv

 

 

Csak a Mai Nap! - Narcotics Anonymous

 

Ez a kiadvány a Narcotics Anonymous Just for Today, Daily Meditations for Recovering Addicts című meditációs könyvének első magyar fordítása.

Nem végleges fordítás, előfordulrhatnak benne hibák, és olyan részek, amik további fordítási és lektor… Ez a munka jelenleg is folyik, és ennek a kiadványnak az elsődleges célja az, hogy az NA irodalma - egyelőre WSO (World Service Office) által nem jóváhagyott fordításban – már most elérhető legyen a magyarországi felépülő függők számára.

Ennek a kiadványnak az olvasása talán arra is ösztönözhet valakit, hogy hasznos észrevételeivel segítse a magyar fordító bizottság munkáját, és megossza velünk javaslatait.

 

 

 

Gondolkozz egyszerűen - Napi Meditációk

 

Gondolkozz egyszerűen - Napi Meditációk a Tizenkét Lépésről:

 

A mindennapi elmélkedések a testi-lelki felépülés legfontosabb alapelveinek egyszerű szépségét világítják meg, ideális támaszt nyújtva a megújulást keresőnek, legyen akár kezdő, akár újrakezdő.
Amellett, hogy egész évre szóló elmélkedni valót és imádságot kínál számunkra, a Gondolkozz egyszerűen a felépülés bölcsességét háromszázhatvanöt egyszerű napi emlékeztető segítségével szövi bele mindennapi életünk szövetébe.
A Hazelden Meditation sorozat más nagysikerű köteteihez hasonlóan a Gondolkozz egyszerűen is milliók számára nyújt megbízható napi támaszt, bölcs iránymutatást és lélekerősítést.

 

Think Simply - Daily Twelve Step Meditations:

 

Daily Meditations illuminate the simple beauty of the most important principles of physical and spiritual recovery, providing an ideal support for the seeker of renewal, whether a beginner or a newcomer.
In addition to offering us a year-round of reflection and prayer, Think Simply weaves the wisdom of recovery into the fabric of our daily lives through three hundred and sixty-five simple daily reminders.
Like the other bestselling volumes in the Hazelden Meditation series, Think Simply provides millions of people with reliable daily support, wise guidance and soul-strengthening.

    

csakamainap.info

Iratkozz fel a hírlevelünkre új tartalmakért és frissült információkért

Kategóriák

VideóTár

Könyvtár

Intézmények